Algemene Voorwaarden UwBVoprichten.nl

 

Definities

 • Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Met Partners wordt geduid op de notarissen van de notariskantoren die aangesloten zijn bij UwBVoprichten.nl. Waar gesproken wordt van notaris wordt daarmee tevens bedoeld het aangesloten notariskantoor.
 • Met Overeenkomst van opdracht wordt bedoeld de overeenkomst die ontstaat tussen de opdrachtgever en UwBVoprichten.nl door het geven van opdracht tot het verrichten van een notariële dienst.
 • Onder Opdracht of Notariële dienst wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, overeenkomsten, aanbiedingen en producten die door UwBVoprichten.nl zijn aangeboden. Met uw bezoek aan onze site en het gebruik van onze diensten verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
 • In het geval dat een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 • Naast deze voorwaarden van UwBVoprichten.nl dient u ook akkoord te gaan met de voorwaarden van de Partners die verbonden zijn met UwBVoprichten.nl. U kunt deze raadplegen via de links hieronder:

Damsté Advocaten en Notarissen

HVK Stevens

 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van UwBVoprichten.nl gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden van Damsté Advocaten en Notarissen en HVK Stevens.
 • De voorwaarden van de Partners zijn aanvullend en indien de voorwaarden van UwBVoprichten.nl niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de partners, gaan de voorwaarden van UwBVoprichten.nl voor.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 5 september 2018.

 

WWFT

 • Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme dienen de aangesloten notarissen een Opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren (“WWFT-verificatie”) alvorens zij de opdracht kunnen accepteren. Door akkoord te gaan met de Overeenkomst van opdracht verleent Opdrachtgever toestemming aan de aangesloten notarissen en UwBVoprichten.nl om derden te benaderen omtrent de verificatie.

Opzeggen of opschorten opdracht

 • De Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen tegen betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 • UwBVoprichten.nl kan de overeenkomst van opdracht opzeggen of opschorten bij (verwachte) wanbetaling of wanneer de klant of andere partij niet meewerkt aan het uitvoeren van de opdracht.

 

Overmacht

 • Bij overmacht van de klant of UwBVoprichten.nl mag iedere partij zonder schadeloosstelling de opdracht ontbinden.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Alle bedragen zijn exclusief btw.
 • De notariële diensten die eenmalig aangeschaft worden dienen direct via een van de betalingsmethoden aangeboden op de website te worden betaald.
 • Partners en Opdrachtgevers zijn niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
 • UwBVoprichten.nl is te allen tijde gerechtigd tarieven aan te passen en de invulling van de voorwaarden voor de uitvoering van de diensten te wijzigen.

 

Intellectueel Eigendom

 • Alle auteursrechten en overige intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de door UwBVoprichten.nl verleende diensten rusten bij UwBVoprichten.nl.
 • De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 • Alle documenten die door UwBVoprichten.nl worden verstrekt aan de opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever voor datgene waartoe de overeenkomst strekt.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UwBVoprichten.nl is het de opdrachtgever niet toegestaan de verkregen informatie, waaronder begrepen de werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen van UwBVoprichten.nl te verveelvoudigen, openbaar te maken of her te gebruiken anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig deze algemene voorwaarden en na volledige betaling aan UwBVoprichten.nl B.V. Bij twijfel hierover kunt u contact opnemen via: info@bvoprichten.nl.
 • De opdrachtgever vrijwaart UwBVoprichten.nl voor alle aanspraken van derden inzake intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan UwBVoprichten.nl verstrekte informatie en documenten.
 • Eventuele onjuistheden in de door UwBVoprichten.nl aangeleverde informatie vallen onder de verantwoordelijkheid en rekening van de opdrachtgever.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • UwBVoprichten.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of derden. Hieronder wordt inbegrepen: gevolgschade, gederfde omzet, verlies van (persoons)gegevens, winst, immateriële schade.
 • UwBVoprichten.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen tussen de partners en de opdrachtgever die voortvloeien uit een overeenkomst die via UwBVoprichten.nl tot stand is gekomen. De partners zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op een juiste wijze behartigen van de belangen en uitvoeren van opdrachten van de opdrachtgever.
 • Daarnaast is UwBVoprichten.nl niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit of het gevolg is van handelingen door de opdrachtgever zelf, zoals het verkeerd invullen van gegevens in het formulier op de website. UwBVoprichten.nl probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn met het begeleiden in het doorlopen van de vragenlijst. UwBVoprichten.nl kan echter nooit garanderen dat het juridische document is afgestemd op de specifieke situatie van de opdrachtgever en adviseert altijd om deze na te laten kijken door een specialist.
 • Het afnemen van een Opdracht of Notariële dienst kan fiscale gevolgen hebben voor Opdrachtgever. Noch UwBVoprichten.nl, noch een bij UwBVoprichten.nl aangesloten Partner aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fiscale gevolgen van het afnemen van een Opdracht of Notariële dienst van UwBVoprichten.nl of een hierbij aangesloten of betrokken Partner. De Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk geadviseerd zelf fiscaal advies in te winnen bij daarvoor bestemde specialisten voor het afsluiten van een Opdracht of Notariële Dienst.
 • Daarnaast is UwBVoprichten.nl niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website of die van gelinkte websites. Tevens is UwBVoprichten.nl niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het bezoek van de website of de door ons beschikbaar gestelde informatie, ook niet indien dit onjuistheden bevat.
 • De opdrachtgever vrijwaart UwBVoprichten.nl voor alle aanspraken van derden, op welke manier dan ook, inzake vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van de diensten en producten van UwBVoprichten.nl.
 • De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat de opdrachtgever de schade binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk aan UwBVoprichten.nl meldt.
 • De aansprakelijkheid van UwBVoprichten.nl jegens de opdrachtgever en derden is, onder iedere omstandigheid, beperkt tot het bedrag dat in de afgelopen twee maanden is betaald aan UwBVoprichten.nl voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van € 1.000,-.

 

Privacy en cookies

 • UwBVoprichten.nl heeft een aparte Cookie- en Privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

 

Geheimhouding

 • De notariële diensten uitgevoerd door de aangesloten partners worden uitgevoerd onder de strikte notariële geheimhoudingsplicht, die ook geldt voor UwBVoprichten.nl.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op deze algemene voorwaarden, de overeenkomst van opdracht en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, is Nederlands recht van toepassing. 
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tot opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Klacht

 • Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. U kunt deze raadplegen via De Geschillencommissie en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De Geschillencommissie neemt pas een klacht in behandeling nadat de algemene kantoorklachtenregeling is doorlopen.
 • Klachten schorten geen betalingsverplichting op.

 

Wijzigingen gebruikersvoorwaarden

 • UwBVoprichten.nl mag te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is altijd te raadplegen op deze websitepagina.